Van Dorp Energielabeling Contact

1. Verwerking door Van Dorp B.V.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van gegevens door Van Dorp B.V. (hierna: Van Dorp) en aan haar gelieerde (dochter)ondernemingen. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij Van Dorp B.V., Koraalrood 161, 2718SB Zoetermeer, KvK nummer 27110472.

2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerkt Van Dorp persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken van onze website;
 • beveiliging van onze website.

Als we persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren. Dit zal gebeuren middels aanpassing van deze Privacy Statement, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

3. Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst tot het leveren van diensten of producten of omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van Van Dorp en haar projecten, het in contact komen met(potentiële) relaties en sollicitanten en het verbeteren van onze website. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u bovendien toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

De toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt u op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben. Uw rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens komen uitgebreider aan bod onder punt 6.

4. Wie kunnen uw persoonsgegevens inzien?

Slechts de medewerkers van Van Dorp die de persoonsgegevens noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw gegevens. Derden krijgen alleen toegang tot uw gegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we die gegevens hebben verkregen.

De toegang zal bovendien alleen worden gekregen wanneer dit kan gebeuren in overeenstemming met dit Privacy Statement. We zien erop toe dat deze derde voldoende maatregelen heeft getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Syntess Software, de eigenaar van ons systeem, is een derde die toegang heeft tot uw gegevens onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Voor de uitvoering van beheer en onderhoud van onze computersystemen kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Uiteraard zal inzage plaatsvinden onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de “EU Model Clauses” van toepassing zijn.

5. Cookies en hyperlinks

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien hoe vaak pagina’s worden bezocht. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partij. Van Dorp is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Van Dorp verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. Uw rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Andere rechten waarover u beschikt:

 • Het recht tot inzage. Op verzoek overleggen we u de bij ons bekende gegevens.
 • Het recht tot corrigeren. Wanneer u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • Het recht tot verwijderen. Wilt u dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, dan zullen aan uw verzoek voldoen. Hierop wordt enkel een uitzondering gemaakt in de gevallen dat wij een dwingend en/of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen welke zwaarder weegt dan uw privacybelang.
 • Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om de gegevens uit onze back-ups te verwijderen. Mocht een back-up teruggezet moeten worden naar het operationele proces, dan zullen we uw gegevens alsnog verwijderen.
 • Het recht tot overdragen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen.

U kunt u recht uitoefenen door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan juridischezaken@vandorp.eu t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Vergeet niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. Ook is het raadzaam om op de kopie te schrijven dat deze bestemd is voor Van Dorp. Vermeld in de brief duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken of tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand antwoord.

We kunnen niet aan uw verzoeken voldoen als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

Mocht u van mening zijn dat wij niet behoorlijk met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij onze FG of bij een externe partij. De contactgegevens van onze FG zijn te vinden onder punt 7. Meer informatie over het indienen van een klacht bij een externe partij kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

7. Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, bezwaren of verzoeken dan kunt u met uw vraag terecht bij onze FG. Die is te bereiken op het volgende adres:

Van Dorp Installatiebedrijven B.V.
Koraalrood 161
2718 SB Zoetermeer
079 368 7687
juridischezaken@vandorp.eu

8. Bewaartermijnen

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de beschreven activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

9. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website, klanten en andere betrokkene te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.